معجزه عشق الهي (۱)

به نام كسي كه عشق الهي او در دل ما به وديعه گذاشته شده تا به ديگران ببخشاييم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از آنجا كه عشق الهي ، ثروت و توانگري و نور و روشن بيني و هماهنگي و قدرت و شفا مي آورد ، ايمان دارم كه مطالعة اين كتاب، زندگيتان را از بسياري جهات متبرك مي سازد . از شما مي خواهم بركتها و موهبتهايي را كه از طريق مطالعة اين كتاب مي ستانيد ، با ديگران در ميان بگذاريدو تقسيم كنيد.  نام كتاب : ( دولت عشق ) از كاترين پاندر ترجمه گيتي خوشدل.

خلاصه اي كوتاه از كتاب .                             ( معجزه عشق الهي )

    محبت بزرگترين راز كاميابي است . در باره قانوني كه نويسنده براي (( گشودن گره ها )) يافته بود، چنين گفت : (( هرگاه فردي را مي بينيم كه گرفتار مشكلات است ، آرام مي نشينيم و برايش موهبت محبت را مي طلبيم . پس از چند بار تكرار عبارتهاي تاكيدي ، گويي جريان برق روشن مي شود و آن فرد با اين جريان هماهنگ مي گردد. معمولا افراد با گرايشها و رفتاري هماهنگ ، به سرعت پاسخ مثبت مي دهند. اگر نه ، بايد به تكرار عبارتهاي تاكيدي بيشتري ادامه داد. اما دولت عشق ، بي ترديد ثمراتي نيكو و هماهنگ به بار مي آورد.     (( امتحان نهايي دين ، محبت است . در زندگي به پس كه مي نگريد مي بينيد لحظه هاي خطير، لحظه هايي كه به راستي زندگي كرده ايد ، لحظه هايي هستند كه با عشق و محبت دست به كاري زده ايد))،

   براي آفرينش آگاهي و پرورش محبت غيرشخصي نسبت به همكاران و آشنايان و همة كساني كه با آنها سر و كار داريم ،‌تكرارعبارات زير بسيار مؤثر و سودمند است : (( من بدون هيچ گونه وابستگي ، همة مردم را دوست دارم و همة مردم نيز بدون هيچ گونه وابستگي ، مرا دوست دارند.))

    بدين وسيله مي توانيد به تجربه به قدرت عشق الهي و دعاهايي كه كلمه (( عشق الهي )) در آن باشد پي ببريد اين گونه دعا را بزرگترين راه حل براي برطرف كردن مشكلات شخصي و شغلي بدانيد.

   افرادي كه مي خواهند از دولت عشق، دگرگوني يا بركت بيابند مي توانند اين عبارت تآكيدي را تكرار كنند: (( عشق الهي هم اكنون در من و از طريق من به عاليترين كار خود سرگرم است . عشق الهي هم اكنون براي من و از طريق من سلامت كامل و ثروت فراوان و سعادت بيكران مي آورد )).   و اگر براي افرادي ديگر بخواهيد دعا كنيد ،مي توانيد بگوييد: (( عشق الهي هم اكنون در تو و از طريق تو به عاليترين كار خود سرگرم است . عشق الهـي هم اكنون براي تو و از طريق تو سلامت كامل و ثروت فراوان و سعادت بيكران مي آورد))،

   بعد از اينكه چندين هفته اين عبارتهاي تاكيدي را بارها و بارها تكرار كرديد آنگاه پي مي بريد كه بسيار آرام و بي سرو صدا ، براي خود و همچنين افرادي كه برايشان دعا مي كرديد، رويدادهاي حيرت انگيز پيش مي آيد.

    يكي از بازرگانان كه در رابطه با چند تن از دوستانش دچار سوء تفاهم و ناهماهنگي شده بود، به محض تكرار عبارتهاي تاكيدي حاوي عشق و محبت ، ديد كه دوستانش نيز به طرزي غيرمنتظره ، خيلي زود باهم آشتي كردند و صلح و صفا برقرار شد .       عشق در باطن شماست . عشقي را كه نبايد برون از خود بيابيد. محبت را در درون خود كشف كنيد و از طريق انديشه و كلام و اعمال و دعاهاي تاكيدي خويش به بيرون افكنيد . چون به اين كار ادامه دهيد، به قدرت كاميابي بخش محبت پي مي بريد و از دولت عشق ، در رابطه خود با همگان پيروز و برهمه اوضاع وشرايط مسلط مي شويد.

   زني كه با همسرش اختلاف داشت .يك روز بعد از بحث و قهر كردن همسر ، او آرام ، شروع به تكرار اين عبارت كرد: (( من از عشق الهي مي خواهم كه هم اكنون پيوند زناشويي ما را شفا بخشد)).  چندي نگذشت كه در آرامش ژرف فرو رفت و چون از سكوت برخاست ، با اين يقين كه همسرش براي ناهار بازخواهد گشت ،‌ بي درنگ سرگرم تهيه غذا شد . اما هنوز چيزي نگذشته بود كه در باز شد و شوهرش ، جعبه شيريني در دست ، وبا يك دنيا لطف و صفا به خانه آمد.

  ((  عشق ، موانع به ظاهر محال را ذوب مي كند و از سرراه برمي دارد . محبت ، غيرممكن را ممكن مي سازد))،

   وقتي كسي را مي بينيد كه ناراحت است مي توانيد آرام براي او تكرار كنيد : (( عشق الهي هم اكنون براي تصحيح اين وضع ، به كاملترين كار خود سرگرم است )).

   دولت عشق يعني احضار موهبتهاي جاودان زندگي ، وظيفه شما ، به شگفت آمدن از كار عشق نيست . تنها كاري كه شما بايد بكنيد اين است كه دل و جرات  نشان بدهيد و عشق را از درون به برون بفرستيد ، به محض اين كار ، همواره شاهد نتايجي جالب توجه و رضايت بخش خواهيد شد.         

/ 0 نظر / 59 بازدید