خودهیپنوتیزم از طریق هندی(یوگا) - بخش آخر

خودهیپنوتیزم از طریق هندی(یوگا)- بخش آخر

 

متمرکز کردن فکر روی چاکراهای بدن:

    یوگی های هندی معتقدند که هر انسانی غیر از جسم و بدن مادی و فیزیکی خود، بدن های دیگری هم دارد که یکی از این بدنها، بدنی است شبیه همین بدن ولی جنس آن از روح، مغناطیس و نیرو است که آنرا «قالب مثالی» می گویند و دراین بدن یا قالب مثالی هفت چرخ یا چاکرا وجود دارد، که محل آنها بالای سر، روی پیشانی، روی گلو، روی قلب، روی طحال، روی ناف و یکی هم درانتهای ستون فقرات است و کسیکه می خواهد به درجات عالی روحی برسد ( خود را هیپنوتیزم نماید) میتواند فکر خود را روی یکی از این چاکراها متمرکز نماید.

 

   

چاکراها یا مراکز قدرت فوق العاده در روح انسان:

    حقیقت انسان از روح یزدانی جدا شده و در قالبهای مختلف دوره تکامل را می پیماید تا به مرحله کمال رسیده و به حقیقت مطلق اتصال پیدا کند. دربین قالبهای روح انسانی ما فقط «قالب عنصری» را باحواس ظاهری خود درک می کنیم. قالبهای دیگر با قالب عنصری ما روابط بسیار عمیق و نزدیکی دارند نزدیکترین قالب به قالب عنصری، «قالب اثیری»  (بدن اثیری، کالبُد ذهنی، روان) است که از یک عنصر بسیار لطیف تر از ماده تشکیل شده است فقط اشخاص «پرتو بین» میتوانند آنرا درک نمایند (فقط کسانی چشم برزخی دارند میتوانند ببینند، مانند: عرفا، اولیاءالله، فرشتگان، جنّ، شیطان و...). بطوریکه میدانیم حیات در قالب عنصری دائماً درتغییر است سلولها مرتباً تقسیم می شوند. سلولهای جدیدی جای سلولهای کهنه را می گیرند برای اینکه این تغییر ادامه پیدا کند قالب عنصری ما ازجهت تأمین بدن آنچه ازبین رفته احتیاج به غذا برای هضم و هوا برای تنفس دارد و از لحاظ اینکه این مواد تبدیل به قوه حیات شوند عامل دیگری لازم است که آنرا به سانسکریت «پرانا» می نامند. هرچند در ظاهر به نظر میرسد که از ترکیب شیمیائی مواد آلی حبات بوجود می آید ولی در حقیقت اینطور نیست، بلکه «پرانا است که حیات را به مواد آلی می دهد» و رشد بدن را تنظیم می نماید. برای روشن شدن مطلب دستگاه رادیو را مثال می زنیم: دستگاه رادیو امواجی را که از دستگاههای دهنده درهمه جا منتشر می شود گرفته و تبدیل به صدا می نماید ولی اگر یکی از لوازم اسباب رادیو خراب شود دیگر امواج را که در فضا منتشر است تبدیل به صدا نمی کند.  انسان هم همینطور است، اگر یکی از اعضاء بدن ما خوب کار نکند، یا وظیفه اش را انجام ندهد ما نمی توانیم «قدرت حیات» را که به ما میرسد به نحو کامل اخذ و مورد استفاده قرار دهیم. این نیروی حیات که آنرا پرانا می نامیم از نیروی طبیعت اخذ و بوسیله قالب اثیری به شکل پرانا به قالب عنصری داده می شود. «تئوزوفی» در عالم عنصری به سه نیروی بزرگ معتقد است اوّلی به نام «فوهات» نامیده می شود که در طبیعت به شکل الکتریسیته بوده و به نور و حرارت و حرکت تبدیل   می شود.

    دوم «پرانا» است که بوسیله قالب اثیری و دولابها به قالب عنصری میرسد و به اَشکال مختلف در نباتات و حیوانات نیز موجب رشد آنها می شود. سومی «نیروی فوق حیات یا نیروی کُندالینی» است که انسان میتواند دراثر ریاضتها و تمرینات خاص و تزکیه نفس به آن قدرت دست یابد. قالب اثیری انسان که درحقیقت پوششی است بر قالب عنصری در اَشخاص معمولی به شکل ابر خاکستری رنگ   کم نوری نمایان است ولی در اشخاصیکه از لحاظ روحی و معنوی پیشرفته تر هستند، روشن تر و نورانی تر و دارای شکل منظمی است و بطور مرتب امواجی از قالب اثیری آنان ساطع می شود که اشیائی که در جوار این امواج هستند آن امواج را جذب کرده و به تدریج پس می دهند.

    خاصیت قالب اثیری اینست که اول- پرانا را به بدن عنصری میرساند. دوم- بوسیله مراکز نورانی که درقالب اثیری وجود دارند و آنها را به زبان سانسکریت چاکر (چرخ) می گویند، قوای فوق حیاتی را از قالبهای بالاگرفته به قالب اثیری و درنتیجه به قالب عنصری میرساند. سوم- نظم سلولها و وحدت روحی و هماهنگی را درقالب عنصری تأمین می نماید. ولی نباید فراموش کرد که قالب اثیری مستقل از قالب عنصری نیست و هردو با هم بوجود می آیند. پس از مرگ قالب عنصری، قالب اثیری حداکثر تا یک هفته می ماند و بعد متلاشی می شود. قالب اثیری قبل از متلاشی شدن گاهی به شکل فانتوم در بالای جسد مردگان پدیدار می شود. در اثر تمرکز یا نیروی مغناطیسی قالب اثیری ممکن است از خود ماده ای به نام «اکتوپلاسم» بوجود آورد که در اسپری تیسم شکل می گیرید که آنرا  پریسپری  نیز می گویند.

    مراکزی که در قالب اثیری وجود دارند و به نام «چاکرا» یا «دولاب» نامیده می شوند، عبارت از هفت مرکز است که به شکل نعلبکی گرد و محدب و به قطر تقریباً نیم سانتیمتر می باشند که نور آنها در اشخاص پیشرفته به رنگهای مختلف بطور دائم در حرکت اند، اینست که آنها را میتوان دولاب نورانی نیز گفت.

    این مراکز در اشخاص عادی درخشندگی خیلی جزئی دارند ولی در اشخاصی که از لحاظ روحی و معنوی پیشرفته اند درخشندگی فوق العاده پیدا می کنند و بزرگتر نیز جلوه می نمایند. این مراکز که به شکل چرخ هستند بطور دائم در دورانند و نیروئی از عالم بالا گرفته و ساطع می نمایند و با همدیگر نیز هماهنگی دارند. درخشندگی و چرخش این دولابها با تمرینات خاص و تزکیه نفس ارتباط دارد و هرکدام نیروی خاصی به انسان می دهد و هرکدام نیز به رنگ خاص درخشندگی دارد. البته این دولابها را فقط اشخاص پرتوبین مشاهده می کنند و اشخاص عادی از دیدن آنها عاجز می باشند، این هفت چرخ یا مراکز روشنائی معنوی در عرفان اسلامی به نام «اطوار سبعه» ذکر شده است.

    بیداری و روشنائی این مراکز معنوی بوسیله مراقبه و تمرکز در چاکراهای اصلی شروع می شود. چاکرای اول یا اصلی متصل به مرکز کُندالینی است که به شکل ماری است که سه بار و نیم به دور خود چنبر زده باشد. این منبع قدرت فوق حیات است در اثر مراقبه این قدرت بیدار می شود و کم کم بیداری و روشنائی آنرا سایر چاکراها را بیدار و روشن می سازد. از موقعی که دولاب چهار پر شروع به بیدارشدن می نماید حالت روشن ضمیری در سالک ایجاد می شود و علامتی مانند ستاره درخشان در مقابل چشم باطنی او ظاهر می شود. پس از بیدارشدن چاکراها زمان ذهنی که زمان نسبی است، در سالک ازبین می رود و او وارد بُعد چهارم و بَعد وارد ابعاد دیگری می شود. بشر معمولی هیچ وقت نمی تواند حال را دریابد، زیرا یا به گذشته فکر می کند یا در فکر آینده است، اینست که همیشه حیران و سرگردان است که چه بکند، چه بخورد، چه بپوشد، کجا برود. اینست سرنوشت کالبد عنصری که هیچ آرامش درآن نیست. حال مربوط به روح است، این لحظه حالتی از روح است که مانند پلی بر روی جویبار وقت قرار گرفته است. «احساس حال، احساس اطمینان است، احساس آرامش است». در حال، گذشت زمان متوقف است. دراین توقف است که شخص مجزا و مسلح از هرچیز دیگر در درون خود حس می کند می بیند و می فهمد، همۀ الهامات روشنائیها همه در همان حال وجود دارند، درآن حال ابدیت را درک می کنیم. « حال یعنی اتحاد روح فرد با روح جهان، اتحاد عالم صغیر با عالم کبیر، این را وحدت می گویند. لذتی که دراین وحدت است در هیچ چیزی نمیتوان پیدا کرد».

    برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرانا یاما (کنترل تنفس) و تمرینات تنفسی، بدن اثیری، چاکراها، نادی ها، کندالینی، شناخت رنگهای بدن اثیری (هاله های نورانی اطراف بدن)، و...  به کتاب «یوگا در هفت مرحله از مبتدی تا عالی ، نوشته : استاد محمّدرضا یحیایی» مراجعه فرمائید.

 

      دم غنیمت دان که عالم یکدم است      آنکه با دم همدم است او آدم است

 

صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق      نیست فردا گفتن از شرط طریق

 

    قدرت کُندالینی از کانال اصلی که در قالب اثیری هست و به نام «سوشومنا نادی» نامیده می شود، به سایر دولابها یا چاکراها رسیده و بوسیله کانالهای کوچکی که نادی نامیده می شوند به سایر قسمتهای قالب اثیری میرسد. پرتو بینان تا 700200000  (هفتصدمیلیون و دویست هزار) نادی در کالبد اثیری به کشف شهود دریافته اند که، 11 تا ازآنها از چاکرای قلب خارج می شوند. همانطور که طبق روش طبّ سوزنی مراکزی در بدن عنصری وجود دارند که در اثر فرو بردن سوزن درآن مراکز بعضی از دردها ساکت می شود و علم طب معمولی از وجود چنین مراکز بی اطلاع می باشد، در قالب اثیری نیز منابع و مراکزی است که علوم معمولی نمی تواند آنرا کشف یا درک نماید. ( برای کسب معلومات بیشتر درباره طبّ سوزنی با سوزن و با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن  به کتاب دایره المَعارف هفت طبّ اصلی دنیا (جلد اول)، نوشته: استاد محمّدرضا یحیایی مراجعه فرمائید).

    حالا در محلی ساکت، چهار زانو و بی حرکت بنشینید، دستها کشیده بطرف و روی زانوها ادامه می یابد، چشمها بسته فکر خود را روی یکی از چاکراها متمرکز نمائید. پس از مدت 20 یا 40 روز میتوانید، فکر خود را روی چاکرای دیگری متمرکز کنید.

 

پایان روش هندی خودهیپنوتیزم.

/ 7 نظر / 49 بازدید
۲۴ساعته

مشتری گرامی فروشگاه اینترنتی 24 ساعته راه اندازی شد. فروش انواع سی دی و نرم افزار آموزشی و ... 100 % ارزانتر و مطمئن تر پر فروشترین و جدید ترین سی دی ها کارتون شرک( 3) 1000 تومان فیلم مرد عنکبوتی( 3 )1500 تومان آموزش زبان نصرت ( 1 ) 2000 تومان فیلم هری پاتر ( 5 ) 1000 تومان و.... 24 ساعته محل تبلیغات رایگان شما نیز می باشد. قرعه کشی ماهیانه جایزه بگیرید ! ارسال SMS به موبایل شما

zino0

سلام وبلاگ داستانهای تخیلی به روز شد. اگر به داستانهای فانتزی و تخیلی علاقه دارید سری بزنید.

بوف کور

°°° °سلام°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بيا اينم وسيله حالا ديگه_\~~~ ~~~~آپم منتظر حضور سبزت. ~~~~~/ _ميتوني بهم سر بزني _\~~~~~~~~~~~~~~~~نظر یادت نره عزیز~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* موضوع پست جدید(نقدی بر ترانه نماز(نیاز)