دربارۀ مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ص)»- قسمت سوم

دربارۀ مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ص)»- قسمت سوم

 

یکسال نقد و بررسی یوسف (ع) در سیما فیلم!

سریالحضرت یوسف(ع) در سال 81 در چهل قسمت و ده مجلد تقریباً دویست صفحه ای بهاتمام رسید وجهت مطالعه به شورای سناریوی سیما فیلم تحویل گردید.

آقایلاریجانی به زیاد بودن قسمت ها اعتراض داشتند و از بنده قول گرفتند کهقسمت ها را به 27 قسمت تقلیل دهم . بنده به شرط آنکه اعضای نقد و بررسیسیما فیلم بگویند کدام قسمت ها و کجاهای متن سریال کوتاه شود پذیرفتم. یازده ماه تمام درهفته دو تا سه جلسه در سیما فیلم با حضور آقای رضا بالامسئول فرهنگی و پنج تن از برادران سیما فیلم و آقای براهیمی تشکیل شد وتمام چهل قسمت سریال مطالعه ومورد نقد و بررسی قرار گرفت و بخش هایی از آناصلاح گردید و در نهایت نه تنها از متن سریال و تعداد قسمت ها کم نشد کهمقداری هم اضافه گردید . و این نشان از استحکام متن داشت که به سادگی قابلتغییر و حذف و اضافه نبود. و به اقرار برادران سیما فیلم تا آن زمان هیچمتنی اینهمه وقت صرف مطالعه و بررسی آن نشده بود. چرا بزرگان متن حضرتیوسف (ع) را نخوانده اند؟ بعد از تصویب تصمیم گرفتم که متن را در اختیاراساتید و علما قرار دهم ولی به چند نفر که گفتم کسی فرصت و توان مطالعه یده جلد سناریوی دویست صفحه ای را نداشت. و این مطلب بسیار مهمی است کهبرخی سؤال می کنند کدام یک از بزرگان و علماغ متن شما را خوانده اند. پاسخاینست که:

1- گروهی که ما برای نگارش انتخاب کردیم با تکیه به قرآن و اهل بیت و تفاسیرشیعه توان کمی نداشتند و می توانستند به خوبی از عهده ی کار برآیند.

2-مطالعه ی دو هزار صفحه متن کار آسانی نبود و کسی حاضر نبود آنرا موردمطالعه قرار دهد

یوسف پیامبر (ع)

برآورد بودجه سریال

درسال 1382 قرارداد ساخت سریال چهل قسمتی حضرت یوسف(ع) بسته شد. برآوردبودجه ی سریال توسط چهار نفر از مدیران تولید و تهیه کنندگان آقایان محسنعلی اکبری ، روح ا...برادری ، حبیب کاسه ساز و اردشیر ایران نژاد مبلغ ششمیلیارد و دویست میلیون تا شش و نیم میلیارد بود در حالیکه در جلسه برآوردسیما فیلم برای ساخت این سریال عظیم دو و نیم میلیارد تومان در نظر گرفتهشده بود که من یا باید این بودجه کم را می پذیرفتم که امکان نداشت با اینمبلغ این سریال عظیم ساخته شود، یا باید رها می کردم و کار را یکی ازکارگردانان موجود انجام می داد و یک نسخه یوسف و زلیخای عشقی دیگر به هفدهنسخه قبلی که در دنیا ساخته شده بود اضافه می شد. بنده پذیرفتم به دو دلیل: اول اینکه امیدوار بودم که بتوانم کمبود بودجه آن را از مسئولین و خیرینو نهادها تأمین کنم و دیگر اینکه شورای برآورد سیما فیلم قول داد که روالیکه در تلویزیون معمول است و اصلاح برآورد های مکرری برای هر کار صورت میگیرد برای این سریال هم در نظر بگیرند.

سریالحضرت یوسف (ع) به لحاظ داشتن متن کامل ( که تقریباً همه سریالها فاقد آنهستند ) به سهولت می توانست ارزیابی ، برنامه ریزی و برآورد شود.

زمانتقریبی برای فیلمبرداری 30 ماه در نظر گرفته شد که در پایان به علت اضافهشدن پنج قسمت به چهل قسمت سابق سی و دو ماه طول کشید که این سرعتفیلمبرداری و دقت برنامه ریزی به اقرار مسئولین صدا و سیما در هیج سریالیتا کنون نبوده . سریالهای مشابه با حجم مشابه یا کمتر، با زمانی تقریباًدو برابر تصویر برداری شده اند.

اینسریال بیش از دویست بازیگر دیالوگ گو با نقشهای کوتاه و بلند دارد کهقرارداد همه آنها تقریباً در اوائل کار بسته شد و در زمان برنامه ریزی شدهکار خود را آغاز و طبق برنامه کارشان به پایان رسید.

 

یوسف پیامبر (ع)

 بودجهبرآورد شورای برآورد سیما فیلم دو و نیم میلیارد تومان بود که بنده سعیکردم با مراجعه به نهاد ها و مسئولین کمبود شش و نیم میلیارد تومانی راتأمین کنم. مقداری از آنرا از طریق وزارت بازرگانی ، شهرداری ، سپاه ،ریاست جمهوری ، نیروی انتظامی و دیگر مراکز تأمین کنم و بعضی از آقایانمغرض و بیمار دل این کار را تعبیر به پورسانت کرده اند و در سایت های خودچنین آورده اند که من برای هرکس که پورسانتی جور کند ده درصد حق الزحمهتعیین کرده ام. قیامت دور نیست!!!!! و این بیچاره ها چگونه جواب خواهندداد؟

 

باهمه تلاشی که صورت گرفت نتوانستیم کمبود بودجه را از طرقی که ذکر شد تأمینکنیم . چهار میلیارد مبلغ کمی نبود . به اجبار طریق دوم را که تقاضایاصلاح برآورد بودجه بود دنبال کردم. به اجبار به خاطر منظم نبودن پرداختاقساط و تقاضای برآورد مجدد ، مجموعه حضرت یوسف (ع) برای مدت یک ماه تعطیلشد و پس از برآورد جدید چهارو نیم میلیارد تومان دوباره فیلمبرداری آغازشد و بدون کمترین توقف ساخت سریال ادامه یافت و در اواخر کارهم بار دیگرتقاضای اصلاح برآورد کردیم که در نهایت با 200/6 میلیارد موافقت شد یعنیهمان برآوردی که از ابتدا چند تن ازمتخصصین برآورد کرده بودند . ما ومسئولین سیما فیلم بعد از سه سال به آن رسیدیم.

ادامه دارد...

منبع: http://fsalahshur.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 58 بازدید