برخی از علائم ونشانه های برخورداری ازصلح و صفای درون

مرغ باغ ملکوتم نیَم ازعالم خاک    چندروزی قفسی ساخته اند ازبدنم             <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برخی از علائم ونشانه های برخورداری ازصلح و صفای درون:

* گرایش به تفکر ورفتار خودانگیخته وابتکارآمیز بجای تفکر و رفتار براساس ترسها وتجربیات گذشته.

* توانایی بدون خدشه در لذت جویی در هر لحظه از زندگی.

* عدم تمایل به ارزشیابی دیگران و قضاوت در مورد آنان.

* عدم تمایل به تعبیر وتفسیر رفتار دیگران.

* عدم تمایل به جنگ و ستیز و کشمکش.

* فراغت از نگرانی و تشویش خاطر.

* احساس کلی سپاس وتقدیر وبرخورد تحسین آمیز با رویدادهای زندگی.

* احساس خشنودی در همبستگی با دیگران و طبیعت.

* لبخند به زندگی و ارائه چهره متبسّم به سوی جهان.

* استعداد روزافزون دردریافت عشق و محبت ازدیگران وتمایل بی چون وچرا برای گسترش آن.

باد ایّامی که درتن جان مامنزل نداشت   موج مطلق عنان ماغم ساحل نداشت           

              خوش نشین باغ و بستان بود چون آزادگان   سر و ما از تنگنای جسم پا درگل نداشت 

 

   گلدا اسمیت در نوشته خود بنام "پرانتزهای ابدیت" می نویسد:

          همسایگان خود راهمانند خویش دوست بدارید و این به منزله ارائه همان صفات خداگونگی

           درون خویش به همسایه فارغ ازهرگونه ظواهر در لحظه است.این همسایه ممکن است یک

           زن زناکار و یا دزد در پای چوبه دار باشد،اما این محکومیتها به مامربوط نیست.آنچه به ما

           ارتباط می یابد این است که بادیدن طبیعت واقعی آنهابه آنان عشق بورزیم.حتّی اگردر لحظـه

            از ظواهرامر چیزدیگری مشهود باشد.

/ 1 نظر / 39 بازدید
sara

وبلاگتون خيلی قشنگ شده...!!! مطلباتون هم قشنگتر شده...!!! انشا الله که موفق باشين...يا حق! دوست کوچولوی شما:سارا