دربارۀ «مجموعه یوسف پیامبر(ع)»- بخش دوم

دربارۀ «مجموعه یوسف پیامبر(ع)»- بخش دوم

 

منابع مورد استفاده جهت تنظیم و تهیه

مجموعه « حضرت یوسف ع »

یوسف پیامبر 1(ع)

 

1

قرآن کریم

28

تفسیر جوامع الجامع)فضل بن حسنطبرسی)

2

نهج البلاغه

29

تفسیر اثنی عشری(حسینی شاهعبدالعظیمی)

3

اصول کافی(ثقه الاسلام کلینی)

30

تفسیر احسن الحدیث(سید علیاکبرقرشی)

4

تحف العقول(حسن حرانی (ره) )

31

تفسیر برهان(سیدهاشم بحرانی)

5

علل الشراِیع(شیخ صدوق)

32

تفسیر لاهیجی

6

عیون اخبار الرضا(شیخصدوق)

33

تفسیر کنزالدقائق

7

میزان الحکمه(ری شهری)

34

تفسیر شُبّر

8

بحار الانوار(علامه مجلسی)

35

تفسیر انوار درخشان

9

تفسیر المیزان(علامه طباطبائی)

36

تفسیر گازُر(خواجه عبدا...انصاری)

10

تفسیر قمی(علی ابن ابراهیم)

37

تفسیر قرطبی(ابوعبدا... قرطبی)

11

تفسیر نور الثقلین(حویزی)

38

تفسیر فرات کوفی

12

تفسیر منهج الصادقین(ملافتحا...کاشانی)

39

تفسیر روان جاوید(آیت ا... ثقفی)

13

تفسیر نمونه(آیة مکارم شیرازی)

40

تفسیر ابوالفتوح رازی

14

تفسیر سوره یوسف(احمد طوسی)

41

تفسیر جامع

15

تفسیر مجمع البیان(آیة طبرسی)

42

روضة الکافی

16

تفسیر تبیان(شیخ طوسی)

/ 0 نظر / 229 بازدید