تجسم خلاق

تجسم خلاق<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-    تجسم خلاق آگاهانه يعني اين فرايند كه : به جاي انديشه ها و تصاوير منفي يي كه ( بيماري زا ) هستند، براي ارتباط با جسم، تصاوير و انديشه هاي مثبت و سازنده بيافرينيم .

- مجموع سه ركن 1- آرزو   2- باور 3- پذيرش را نيت مي خوانيم .

-    زماني كه اجازه داديد فقط باشيد ودنيا نيز باشد و نكوشيد كه چيزي را عوض كنيد، ناگهان در        مي يابيد كه شما خيلي هم عالي هستيد در واقع بهترين احساس به شما دست مي دهد . مي بينيد كه كه خود پيشاپيش سراسر زندگي خويش را آفريده ايد و همچنان هر تجربه اي را كه برايتان روي مي دهد          مي آفرينيد.

- محدوديتهايي كه بر سر راه تندرستي و زيبايي و انرژي و سرزندگي و شادماني ما قرار مي گيرند، تنها موانعي خودساخته ، و مقاومت ما در برابر نيكويي و موهبتهاي زندگي ست كه پايه و اساس آن نيز جز ترس و ناداني نيست.

-    تجسم خلاق تنها زماني به راستي موثر است كه در مسير والاترين هدفها و نيات ما وبراي عاليترين خير وصلاح همة موجودات به كار رود.

-         بهترين وقت براي انجام تجسم خلاق، شب ، درست پيش از خوابيدن ، يا صبح به محض بيدار شدن است.

-    چهار گام اساسي براي تجسم خلاق موثر : 1- هدف خود را تعيين كنيد  2- آرمان يا تصويري روشن بيافرينيد. 3- اغلب اوقات بر آن تمركز كنيد. 4- به آن انرژي مثبت بدهيد.

-     اگر براي استراحت جسماني و آرام كردن تن خود دچار مشكل هستيد ، مي توانيد از تمرينات يوگا و تعاليم مراقبه سود بجوييد كه در اين مورد، مدد فراوان مي كند.

-     صرفا داشتن آرمان و نگاه داشتنش در ذهن. يك انرژي است كه تصوير آن انديشه را به خود جذب مي كند و در عرصة مادي مي آفريند. اگر مدام به بيماري بينديشيد، سرانجام بيمار مي شويد اگر معتقد باشيد كه زيبا هستيد، زيبا مي شويد.

-         اين جملات را براي خود مدام تكرار كنيد:   تمامي عشقي را كه مي خواهم در دل خود مي يابم .

   من انساني گرانقدر و پرمهرم . به تنهايي كامل و تمام عيار .  خدا روزي رسان شكست ناپذير و منشاء نامحدود برآوردن همة نيازهاي من است .

گزيده اي از تجسم خلاق : شاكتي گواين ترجمه: گيتي خوشدل  

/ 0 نظر / 37 بازدید