به لبهایم مزن قفل خموشی که من باید بگویم راز خود را

آری آغاز،دوســت داشتن است گرچه پایان راه ناپیدا است

من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیــباست

pic1086844871

/ 0 نظر / 48 بازدید