شفاي زندگي

 شفاي زندگی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

-         هر انديشه اي كه از ذهن ما مي گذرد، آيندة ما را مي آفريند.

-         هنگامي كه به راستي خود را دوست بداريم، همة چيزهاي نيكوي زندگي به حركت در مي آيد.

-         ما بايد گذشته را رها كنيم و همه را ببخشاييم.

-         تائيد و پذيرش خويشتن در زمان حال ، كليد دگرگونيهاي مثبت است.

-          اين ماييم كه اين اصطلاح ( بيماري) را در تن خود مي آفرينيم.

-         من با قدرتي كه مرا آفريد يگانه ام ، و اين قدرت اين اقتدار را به من داده است كه شرايط خود را بيافرينم.

-          آنگاه از گذشته دور مي شويم، هر لحظة زندگي ، نقطه ء آغازي است.

-         اكنون برمي گزينم كه خود را از ديدگاه كائنات بنگرم ، عالي و كامل و تمام عيار.

-          هرگاه چيزي تازه براي رها كردن مي يابم، اين  واكنش را بر مي گزينم كه گويي گنجي يافته ام.

-         مي بينم و احساس مي كنم كه لحظه به لحظه عوض مي شوم. انديشه ها ديگر برمن اقتداري ندارند.

-         چون در درونم الگوي ارزشمند بودن را مي آفرينم ، ديگر نياز ندارم كه خير و صلاحم را به تعويق بيندازم.

-         امروز روزي شگفت انگيز است . من انتخاب مي كنم كه امروز را اعجاب انگيز كنم.

-         من با شادماني و آساني از سدها مي گذرم.

-         من انتخاب مي كنم كه واژه هايي را كه به كار مي برم عوض كنم .

-          براي من بخشيدن ، از آنچه فكر مي كردم آسانتر است .

-         هر چه بيشتر نفرت و انزجار را رها مي كنم عشق و محبت بيشتري از خود نشان مي دهم .

-          من ارزش عاليترين چيزها را دارم و اكنون آنها را مي پذيرم.

-         من اكنون كه بيدار مي شوم . حتي پيش از آنكه چشم بگشايم ، از تختخوابم براي خواب شبانه اي خوب، سپاس

مي گزارم ، آن گاه هنوز با چشمان بسته ، چند دقيقه را به سپاسگزاري براي تمام نعمتهاي زندگيم  مي گذرانم .

-     در حيطة معنوي مي توان از دعا و مراقبه و وصل شدن به مبداء و سرچشمه بهره جست . به نظر من ، عفو و بخشايش و محبت بي قيد و شرط نيز تمرينهاي معنوي هستند.

-      دانش خود را بگسترانيد. براي فهميدن تا مي توانيد مطالعه كنيد. دانش كار يك عمر است . هر چه بيشتر بياموزيد ، بيشتر مي دانيد. اين كار به شما احساس نيكو مي بخشد.

-          از موفقيت به موفقيت ، و از جلال به جلال رهسپارم.

-         من لايق بهترين هستم و اكنون بهترين را مي پذيرم.

-      من در پرتو هدايت و حمايت الهي ، به انتخابهايي دست مي زنم كه برايم سودمندند . من از كاميابيهاي ديگران به وجد در مي آيم و مي دانم كه براي همة ما وفور نعمت هست.

-          خير و خوشي من از همه جا و از همه كس نزدم مي آيد.

-          در جهانم همه چيز نيكوست .

 

 خلاصه اي از كتاب شفاي زندگي    نوشته : لوييز. هي    ترجمه : گيتي خوشدل

 

/ 0 نظر / 33 بازدید