کيفيت مرگ مسيح (۲)

.....قيصر روم دسال ۶ قبل از مسيح Augustus بود و طبقه فئودال يهوديان در اروشليم با قوانين ماليات قيصر موافق بود اما از طرف ديگر افراد بی بضاعت و فقير تحت ستم شديد مالی قرار داشتند و همين امر باعث می شد که بر مخالفان رم در بين افراد فقير افزوده شود، بعضی از اين افراد لقب پادشاه بخود داده بودند و اميد رهاهی از اين شرائط را می دادند. از نظر Pilatus حکم ران رومی در اروشليم اين افراد دزد و ياغی بودند ( مثل دزدی بنام barabbas که همراه با مسیح به صليب آويخته شد و يا هم چنين ۶ هزار برده ای که در جنبش اشپارتاکوس در سال ۷۰ قبل از مسيح شرکت کرده بودند که به صليب کشیده شدند ). Pilatus ضد يهود نبود اما سعی ميکرد با تمام قدرت سلطه رم را در اروشليم استوار کند. در سال ۳۰ مسيح را به نزد Pilatus می برند چرا که به او لقب پادشاه يهوديان داده شده بود. Pilatus از او سوال ميکند که آيا صحت دارد که او (مسيح) پادشاه يهوديان ميباشد. حضرت مسيح در جواب می گويد " اين را تو می گوئی " و در هر چهار کتاب تورات اين جمله مسيح آمده است. اما اين جواب مسيح نه تائيد سوال Pilatus است و نه رد آن و مسيح ديگر جوابی به سوال های Pilatus نمی دهد. روميان در سرزمين های اشغال شده آن افرادی را نيز به صليب می کشيدند که در مقابل سوال های قاضی سکوت ميکردند. و چون مسيح جواب مبهمی داد و بعد نيز سکوت کرد مجازاتش از نظر Pilatus صليب بود. از قرار معلوم Pilatus تحت فشار کشيشان يهودی برای به صليب کشيدن حضرت مسيح قرار نگرفته بود و يا اگر قرار گرفته بود تاثيری در حکم مجازات او در مورد مسيح نداشته است ( برعکس آن چيزی که در فيلم Mel Gibson نشان داده شده است که يهوديان در به صليب کشيدن مسيح نقش اساسی را ايفاء نموده اند ، اين فيلم را من نديده ام !!) و به صليب کشيدن حضرت مسيح نيز برای Pilatus مثل به صليب کشيدن صد ها نفر ديگر بود. Pilatus شش سال بعد از به صليب کشيدن مسيح بر اثر شکايت شهروندان اروشليم از قساوت های زياد او و به صليب کشيدن افراد بيشماری در اين شهر به رم احضار می شود و ديگر نشانی در تاريخ از Pilatus نيست.

برگرفته از سایت (( شرح))


/ 1 نظر / 52 بازدید
koOchoOloOye foOZOol

salam!!jaleb boOd baram..!avvalin bare ke oOmadam be bloget..bloge bahali dari...be manam sar bezan...tazegi ye ketabkhoOneye koOchoOloO be blogam ezafe kardam (ba ketabaye sadegh hedayat)age doOst dashti mitoOni estefade koni...movafagh bashi