مدی تیشن، روش فرو رفتن در ذهن و افکار

 

مدی تیشن، روش فرو رفتن در ذهن و افکار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

   قطع شدن و توقف خون و عدم ضربان قلب و توقف تنفس، فقط مربوط به قطع شدن چند رشته ریسمان نقره ای که از روح وتن پوش، با جسم مادی در ارتباط است. وهنوز بسیاری از رشته های نقره ای حیات به بدن متصل می باشد. واحتمال ترمیم قسمتهای قطع شده توسط رشته های نقره ای سالم مانده، وجود دارد. اگر فردی به هریک از عملیات روحی خود کاملاً تسلط داشته باشد،براحتی قادرخواهد شد تمام ناراحتیهای روح و روان و حتی جسم را از وجود خویش دور کند.

 

اهداف آموختن مدی تیشن:

   1- جهت کسب آرامش روح و روان وجسم.  2- تزکیه نفس و کسب شناخت و کنار گذاردن کدورتها وناراحتیها روحی نسبت به دیگران. 

 3- بی توجه شدن به مادیات حیات.  4- تخفیف دادن یا از بین بردن ناراحتیهای جسمی و روانی.  5- شناخت و تفکیک نمودن اختلاف موجود بین جسم مادی و روح و روان.  6- تحمل نمودن هر نوع سختی یا ناراحتی که ناخواسته در زندگی بروز نماید.  7- تقویت کردن نیروهای عقلی مانند: ذهن، حافظه، تعقل، تصور،اراده و غیره. 

 8- شناخت وآگاهی بیشتر از حقایق حیات.  9- دانش اجرا و نحوه تمرکز کردن جهت انجام عملیات به درگاه پروردگار یکتا.

  10- کسب اطلاعات بیشتر از نیروهای ذاتی که هر فردی وجود دارد و چگونگی دستیابی به آنها.

 

/ 0 نظر / 33 بازدید