واژه نامه (۱)

طمع ورزی= پست شدن                           

آشکار ساختن راز سختی خود = خوار شدن <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخل= ننگ  ، ترس = نقصان                                      

حاکم کردن زبان بر خود = بی ارزش کردن خود                         

شکیبایی= شجاعت                                                                                

زهد =ثروت

پرهیزگاری = سپر نگهدارنده                                            

 ترس= نا امیدی

آداب = زیور های همیشه تازه                                          

اندیشه = آینه ای شفاف

شرم = محرومیت                                                    

خوشرویی= وسیله دوستیابی

نا توانی = آفت                                                           

 دانش = میراث گرانبها

شکیبایی = گورستان پوشاننده ی عیب ها                     

صدقه دادن = داروئی ثمر بخششش

/ 0 نظر / 38 بازدید