خدايا !

مناجات
خداوندا ياري ام دهخداوندا ياري ام ده تا ؛ بياموزم که براي امروز زندگي کنم . دريابم که بايد بپذيرم هرآنچه را که در کف اختيارم نمي توانم و همه چيز را اين همه جدي نگيرم.

خداوندا ياري ام ده تا ؛جسارت و اميد را فرونگذارم و ترديد را نگذارم که مرا دلسرد کند از انجام آنچه در دل دارم.

خداوندا ياري ام ده تا ؛به ياد داشته باشم که جهان نيازمند لبخندهاي هر چه بيشتر است ، يادم باشد که سهم خود را ادا کنم . پلهايي بسازم به جاي ديوار .

خداوندا ياري ام ده تا ؛ در همه کس از آنچه دارند بهترينش را بيابم و به نقش ظاهر خويش زيبايي درونشان را به آنان بنمايم.

خداوندا ياري ام ده تا ؛ به خاطر نگه دارم که بي دوست و بي معشوق ، زندگي هيچ است و سپاس آن بدارم که با ايشان همه چيز تواند شد.

خداوندا ياري ام ده تا ؛ دريابم که وسعت زندگي فرا روي من است . اما چنان عظيم که يک لحظه اشتباه نبايد کرد.

خداوندا ياري ام ده تا ؛کار کنم تا رسيدن به هدفهايم و بدانم که به دست خواهند آمد . و به جانب روياهايم دست بر آرم با توان با تصميم و با ايمان.

... و سرانجام ياري ام ده تا ؛ بدانم که زندگي با من سازگار است اگر من بکوشم که با آن زندگي سازگار باشم .

pray.gifhands2.jpgimage45.gif

تواضع مرد مقدس
شيطاني به شيطان ديگر گفت : به آن مرد متواضع نگاه کن که در جاده راه مي رود . در اين فکرم که به سراغش بروم و روحش را در اختيار بگيرم. رفيقش گفت : به حرفت گوش نمي دهد ، او تنها به چيزهاي مقدس مي انديشد .
اما شيطان ، به همان روش مشتاق و متعصب هميشگي اش ،خود را به شکل ملک مقرب جبرييل درآورد و در برابر مرد ظاهر شد و به او گفت : آمده ام به تو کمک کنم . مرد مقدس گفت : بايد من را با شخص ديگري اشتباه گرفته باشي ؛ زيرا من در زندگي ام کاري نکرده ام که سزاوار توجه يک فرشته باشم و مرد مقدس به راه خود ادامه داد ،بدون آنکه هرگز بداند از چه چيزي گريخته است.
angelpraying.gif

/ 1 نظر / 43 بازدید
fariba

آمدم و لذت بردم