فراز های از سخنان حضرت علی ( ع )

لغزش جوانمردان را عفو قرار بدهيد؛ زيرا دست خدا حامی آنها ميباشد

***************************
کفاره گناهان بزرگ اين است که به فرياد مظلومين برسند
***************************
بهترين عبادت آن است که نهان باشد
****************************
دونفر برای من دچار هلاکت ميشوند يکی آن که در باره مقام من غلو ميکند و ديگری انکه درباره کاستن مرتبه من مبالغه ميکند
*****************************

ناتوان ترين مردم كسي است كه از دوست يابي ناتوان باشد و ناتوان تراز او كسي است كه از دست بدهد دوستي از ياران را كه بدست آورده.

**************************

بيقدرترين دانش دانشي است كه بر زبان جاگرفته است وبرترين علم علمي است كه درهمه اندام هويدا باشد.

***************************

داستان دنيا چون داستان مار است كه دست بر آن بكشي نرم و دراندرونش زهر كشنده است .فريب خورده نادان بطرف آن ميرود و خردمند پايان بين از آن دوري ميگزيند

**************************

خداوند را فرشته اي است كه هر روز فرياد ميكند: بزاييد براي مردن. و جمع كنيد براي ازبين رفتن. وبسازيد براي ويران گشتن.

 

/ 0 نظر / 43 بازدید